Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art.1: De toepassing: De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops, coaching en creatieve ateliers, georganiseerd door Lila Vita paarden vzw.

Art.2: Het doel: Alle diensten van Lila Vita paarden vzw hebben tot doel bij te dragen aan  persoonlijke groei en ontwikkeling van de deelnemer en zijn niet bedoeld ter vervanging van professionele therapie of medische hulp, maar kunnen er wel een aanvulling op zijn.

Art.3: Aanmelding:  Een aanmelding gebeurt telefonisch, per mail of via FB en Messenger

Art.4. Inschrijving:

4.1.Bij elke inschrijving geeft de cliënt/lid te kennen de algemene voorwaarden te aanvaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de site www.lilavitapaarden.com

4.2.Elke inschrijving is definitief na het ,per mail, terugzenden van het inschrijfdocument EN het storten van de deelnemers bijdrage op rekening nr KBC BE 57 7310 5233 7535 van Lila Vita paarden vzw. Niet gestort is niet ingeschreven.

Art.5 .Annuleren:

5.1.De cliënt/lid kan tot vier weken voor aanvang van de workshop/coaching/creatief atelier zonder bijkomende kosten annuleren.

5.2.De cliënt/lid brengt bij minder dan vier weken voor aanvang van de workshop/coaching/creatief atelier zelf een nieuwe deelnemer (die effectief deel neemt) aan indien de cliënt/lid zelf niet aanwezig zal zijn.

5.3.Wanneer de cliënt/lid niet komt opdagen in de workshop/coaching/creatief atelier blijft de volledige bijdrage verschuldigd.

5.4.Lila Vita paarden vzw behoudt het recht om de workshop/coaching/creatief atelier te verplaatsen naar een latere datum bij overmacht, ziekte, onvoldoende inschrijvingen of zeer ongunstige weersomstandigheden. Lila Vita paarden vzw brengt de cliënt/lid hiervan in kennis via mail of telefoon.

Art.6. Facturen:

6.1.Facturen worden steeds per mail verzonden aan de cliënt/lid

6.2.Elke factuur wordt door de cliënt/lid als aanvaard beschouwd wanneer deze niet binnen 8 dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest heeft aangetekend.

6.3.Elke factuur is betaalbaar op de vervaldag , door overschrijving op rekening nummer KBC BE 57 7310 5233 7535 van Lila Vita paarden vzw.  Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten met zich mee aan 10%, alsook van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag , met een minimum van 60€ als schadebeding.

Art.7. Geheimhouding

Lila Vita paarden vzw houdt van alle info en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van het werk wordt kennis genomen met zorg de geheimhouding ten opzichte van derden.  Bij acute dreiging of onveiligheid van de cliënt/lid of derden, bespreekt Lila Vita paarden vzw deze bezorgdheid en wordt dit ook gemeld bij de betreffende instanties.

De opgevraagde persoonlijke gegevens in functie van de aansluiting bij Paardensport Vlaanderen worden door Lila Vita paarden vzw doorgegeven aan Paardensport Vlaanderen.

Art.8. Wijzigingen: Lila Vita paarden vzw heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Laatste wijziging: 2/02/2022

Art.9. Geschillen: Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van  het arrondissement Hasselt bevoegd.